بله تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی یا سوئدی ارائه شود.