اگر شما قصد ماندن در سوئد بالای 90 روز را دارید باید برای یکی از اقامت های سوئد اقدام نمایید.توجه داشته باشید بر خلاف ویزاها، اجازه های اقامت مستقیما در اداره مهاجرت سوئد در داخل سوئد تصمیم گیری و جواب برای سفارت سوئد در تهران ارسال می شوند و سفارت سوئد در تهران مستقیما دخالتی در تصمیم اجازه اقامت شما ندارد. شما فقط برای ثبت اثر انگشت و عکس و همچنین دریافت کارت اقامت به سفارت سوئد در تهران مراجعه می نمایید.

اقامت تحصیلی
اقامت کاری
اقامت ثبت شرکت
اقامت ازدواجی یا پیوستن به خویشاوندان