توجه :

*اندازه هر فایل نباید بیشتر از 2 مگا بایت باشد.

*اسم فایل ها حتما باید با حروف لاتین باشد.

*فقط فرمت های pdf, doc, docx, jpg, png, rtf, txt قابل قبول میباشد.

*اسکن تمام مدارک پیوستی باید واضح و خوانا باشد.

*اصل مدارک پیوست شده را حتما باید در روز مصاحبه سفارت با خود به سفارت سوئد ببرید.

+مدارک تکمیلی که در زمان تحويل فرم درخواست ویزا روز مصاحبه سفارت می بایست ارائه شوند.

به قسمت مدارک تکمیلی در انتهای صفحه مراجعه شود

ویزای دیدار خویشاوندان در سوئد

مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگذاری نمایید.

 1. دعوتنامه (دعوتنامه گواهی مربوط به شخص شما در سوئد میباشد که از اداره مالیات سوئد توسط وی  اخذ میشود)
 2.  اسکن پاسپورت متقاضی ها
 3. گواهی تمکن مالی
 4. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
 5. فرم دعوتنامه  ) فرم شماره 241011 به زبان انگلیسی یا 240011 به زبان سوئدی) این فرم ها توسط شخص دعوت کننده در سوئد تکمیل میگردد و برای شما ایمیل می گردد.تاریخ شروع و پایان سفر شما حتما در آن ذکر شود.
 6. بیمه مسافرتی
 7. مدارک بانکی و شغلی شخص دعوت کننده در سوئد در صورتی که دعوت کننده هزینه های شما را در طی سفر تقبل مینماید.

+مدارک تکمیلی که در زمان تحويل فرم درخواست ویزا روز مصاحبه سفارت می بایست ارائه شوند.

 به قسمت مدارک تکمیلی مراجعه شود

ویزای شرکت در کنفرانس سوئد

مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

 1. گواهی از شرکت مبدا
 2. اسکن پاسپورت
 3. دعوتنامه شرکت سوئدی ( شاما اطلاعات شخصی شما، دلیل بازدید شما از سوئد، مدت بازدید شما، اسپانسر شمایا نحوه پوشش هزینه های شما در سوئد)
 4. مدارک تمکن مالی
 1. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
 2. بیمه مسافرتی

ویزای بیزینس و بازرگانی سوئد

مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

 1. گواهی از شرکت مبدا
 2. اسکن پاسپورت
 3. دعوتنامه شرکت سوئدی ( شاما اطلاعات شخصی شما، دلیل بازدید شما از سوئد، مدت بازدید شما، اسپانسر شما یا نحوه پوشش هزینه های شما در سوئد)
 4.   مدارک تمکن مالی   ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
 5. پیوست های دیگر
 6. بیمه مسافرتی

+مدارک تکمیلی که در زمان تحويل فرم درخواست ویزا روز مصاحبه سفارت می بایست ارائه شوند.

 به قسمت مدارک تکمیلی مراجعه شود

 

ویزای پزشکی درمانی سوئد

مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

 1. گواهی رزرو بیمارستان یا پزشک
 2. اسکن پاسپورت
 3. گواهی پزشکی از ایزان که نشان دهد درمان موردنظر شمادر ایران قابل انجام نمیباشد
 4. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
 5. گواهی پول سپرده شده در سوئد برای درمان
 6. بیمه مسافرتی

+مدارک تکمیلی که در زمان تحويل فرم درخواست ویزا روز مصاحبه سفارت می بایست ارائه شوند.

 به قسمت مدارک تکمیلی مراجعه شو

ویزای توریستی سوئد ( تفریحی، فرصت مطالعاتی، ورزشی)

مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

 1. اسکن پاسپورت
 2. مدارک تمکن مالی
 3. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
 4. بیمه مسافرتی

+مدارک تکمیلی که در زمان تحويل فرم درخواست ویزا روز مصاحبه سفارت می بايست ارائه شوند.

به قسمت مدارک تکمیلی مراجعه شود

مدارک تکمیلی که بر اساس نوع ویزا در زمان تحويل فرم درخواست ویزا روز مصاحبه سفارت می بايست ارائه شوند

در روز مصاحبه تمام فرزندان و کسانی که همراه شما درخواست ویزا نموده اند باید در سفارت حضور داشته باشند

اصل و کپی مدارک را در روز مصاحبه سفارت حتما همراه خود داشته باشید

1.گذرنامه

گذرنامه متقاضی  و يا هر گونه مدرک معتبر برای سفربايد به همراه کپی از تمامی صفحاتی که اطلاعاتی برروی آن ثبت شده ( همانند اطلاعات شخص متقاضی يا همراهان، رواديد های پيشين، اجازه اقامت و مهرهای ورود وخروج و يا هر مهر ديگرارائه گردد.بنا بر مقررات، گذرنامه بايد توسط صاحب آن به سفارت تحويل داده شود و در قبال آن رسيد دريافت کنداين رسيد تا زمان تحويل گذرنامه نزد شخص می ماند و ارائه آن به سفارت برای باز پس گرفتن گذرنامه الزامی است. پاسپورت معتبر که تاریخ انقضای آن حداقل 3 ماه بعد از پایان تاریخ ویزای درخواستی شما باشد.

2.شناسنامه

شناسنامه شخص متقاضی در زمان تحويل مدارک بايد به سفارت ارائه گردد که پس از بررسی به شخص بازگردانده می شود.برای متقاضيانی که قصد ديدار از بستگان درجه اول خود را در سوئد دارند  ديدار از خواهر و يا برادرارائه مدارک مربوط به اثبات خويشاوندی الزامی استاين امر با ارائه شناسنامه والدين و يا هر گونه مدرک ديگر برای اثبات ارتباط بين آنان ميسر است. ( اين قسمت برای متقاضيانی که سابقه سفر به سوئد را نداشته اند بسيار مهم است.

3. بيمه نامه مسافرتی

متقاضی بايد بيمه نامه مسافرتی معتبر خود را به همراه کپی آن در زمان تحويل مدارک ارائه دهدحداقل مبلغ مورد پوشش بيمه نامه سی هزار  يورو بوده و در کل منطقه شنگن در تمامی مدت سفر شخص متقاضی معتبر باشد.بيمه سفر بايستی هرگونه هزينه اضافی را در رابطه با امور پزشکی و داروئی مانند موارد اورژانس و يا هزينه های بيمارستانی در رابطه به درمان و يا فوت شخص متقاضی را در زمان اقامت و در منطقه شنگن مورد پوشش قراردهد.

حتما اطمینان حاصل نمایید که شرکت های بيمه نامبرده توسط اعضای شنگن مورد تاييد می باشد. توصیه ما تهیه بیمه نامه اینترنتی بانک سامان میباشد که به راحتی از منزل و اینترنتی قابل تهیه میباشد را تهیه نمایید.

5.گواهی اشتغال به کار

متقاضيانی که در استخدام قانونی می باشند و حداقل 6 ماه از تاريخ استخدام آنان گذشته است بايد اصل گواهی معتبر يا کپی تاييد شده آخرين فيش پرداختی به سازمان تامين اجتماعی ايران را که نام شخص متقاضی به عنوان بيمه شده در آن ذکر شده را به همراه بياورنديک کپی از اين مدارک بايد به سفارت ارائه گرددتاريخ صدور آن نبايد بيشتر از دو ماه باشد. متقاضی بايد اصل دفترچه بيمه خود و کپی صفحه اول آن که اطلاعات شخص و اطلاعات اعتبار دفترچه در آن ذکر شده را به سفارت ارائه دهد. متقاضی بايد علاوه بر شماره بيمه نامه تامين اجتماعی، اصل گواهی اشتغال به کار از کارفرمای خود را به همراه داشته باشداين گواهی بايد مدت زمان استخدام و حقوق ماهيانه شخص متقاضی را ذکر نمايدهمچنين نام شخص امضا کننده و شماره های تماس و يا پست الکترونيکی و يا آدرس پستی و شماره ثبت شرکت در آن مشخص شده باشداز تاريخ صدور اين گواهينامه نبايد بيش از يک ماه گذشته باشد. چنانچه متقاضی ادعا نمايد که دارای بيمه خويش فرما است و يا خود صاحبکار است، اصل گواهی مشابه از سازمان تامين اجتماعی در رابطه با نوع پرداخت بيمه شخص متقاضی می بايد به سفارت ارائه گردديک سری کپی از تمامی صفحات مربوطه بايد در زمان تحويل فرم به سفارت ارائه شود.

6.گواهی اشتغال به تحصیل

متقاضيانی که در ايران به تحصيل مشغول می باشند بايد گواهی اشتغال به تحصيل خود را از دانشگاه مربوطه  به سفارت ارائه دهند.

7.گواهی حساب بانکی

متقاضی بايد اصل گردش حساب بانکی خود را شامل تمامی دريافت ها و پرداخت ها در طول 3 ماه گذشته ارائه دهدتاريخ صدور آن می بايست حداکثر 2 هفته پيش از تاريخ تحويل مدارک باشداين گواهی بايد اصل و تاييد شده توسط بانک صادر کننده باشد. پرينت آن نيز بايد بر روی برگه A4 صورت گيردارائه گردش 3 ماه آخر حساب بانکی شخص متقاضی بدون توجه به اينکه چه کسی متقبل هزینه های سفر اقامت وی می گردد الزامی است.

8. مدارک اثبات مالکیت

مدارک مالكيت بايد به سفارت ارائه گردد که پس از بررسی به متقاضی باز گردانده خواهد شدمتقاضی بايد کپی مدارک را به سفارت تحويل دهد.

9.رضايت نامه برای افراد زير 18 سال که بدون والدين خود سفر می کنند

افراد زير 18 سال که بدون والدين يا قيم قانونی خود سفر می کنند،برای ارايه درخواست، بايد به همراه والدين يا قيم قانونی خود به سفارت مراجعه کنند تا برگه ی اقرار نامه توسط والدين يا قيم قانونی شان امضا گردد.

والدين يا قيم قانونی بايد مدارک زير را به همراه داشته باشند:

شناسنامه و هر مدرک ديگر که ثابت کننده رابطه خويشاوندی و يا قيموميت باشد گذرنامه و کارت ملی (ارايه اصل و کپی مدارک الزامی است) در رضايت نامه، مدت و زمان ماندن در سوئد بايد ذکر شود.

برای ویزاهای دیدار خویشاوندان

دعوتنامه و ديگر مدارک شخص دعوت کننده ساکن سوئد

از تاريخ دعوتنامه نبايد بيشتر از 3 ماه گذشته باشدعلاوه بر آن دعوتنامه بايد اطلاعات مربوط به تاريخ و مدت زمان ديدار را در بر داشته باشد.

لطفا توجه نمائيد که دعوتنامه های فاقد امضا و يا دعوتنامه هايی که تاريخ آنها با تاريخ ذکر شده در فرم مغاير است، ممکن است با جواب منفی رو به رو گردند.

هر متقاضی حتی کمتر از سن قانونی و يا خردسال بايستی دعوتنامه جداگانه ای به نام خود داشته باشد. چنانچه دليل ديدار متقاضی از شخص دعوت کننده در سوئد، بيماری و يا بارداری وی است بايستی اصل گواهی پزشک نيز ارائه گردد.

اقامت(PERSIONBEVIS)

اصل گواهی اقامت شخص ساکن در سوئد بايد در زمان تحويل مدارک ارائه گردداين برگه بايد به تاييد مقامات اداره ماليات و يا دفاتر ثبت رسمی در سوئد رسيده باشددليل درخواست اين برگه بايد دعوتنامه قيد شود و از تاريخ صدور آن بيشتر از سه ماه نگذشته باشد.

پاسپورت يا کارت شناسائی سوئدی شخص دعوت کننده در سوئد

کپی گذرنامه و يا کارت شناسائی شخص دعوت کننده بايد به سفارت ارائه گردد.

تعهد پرداخت هزينه ها

چنانچه شخص ساکن در سوئد اظهار نمايد که کليه هزينه های مسافرت و اقامت شخص متقاضی را متقبل می گردد بايد صورت وضعيت مالی و شرايط زندگی خود را مشخص نمايد  همانند صورت حساب های بانکی، قرارداد اجاره منزل، صورت حساب فروش، فيش های حقوقی ، اظهار نامه های مالياتی و برگه ماليات بر درآمد.

ارائه گردش 3 ماه آخر حساب بانکی شخص متقاضی بدون توجه به اينکه چه کسی متقبل هزینه های سفر اقامت وی می گردد الزامی است.

گواهی اقامت ديگر افراد درجه يک

اگر ديگر بستگان درجه يک متقاضی مثلپدر، مادر، خواهر و برادر نيز مقيم سوئد می باشند، علاوه بر گواهی اقامت شخص دعوت کننده، گواهی اقامت آنها نيز بايد به همراه فرم درخواست ارايه شوداين مدارک از طريق اداره های محلی ماليات و وب سايت اداره ماليات در سوئد قابل دسترسی میباشدبرگه اقامت ديگر اعضا نیازی به مهر اداره ماليات و يا دفاتر اسناد رسمی در سوئد ندارد.

مدارک دیگر

سفارت سوئد در تهران ممکن است بعد از مصاحبه علاوه بر مدارک ذکر در شده بالا، تقاضای مدارک ديگری نيز بکند.

چک لیست

 1. گواهی اقامت شخص دعوت کننده (Personbevis)
 2. کپی گذرنامه يا کپی کارت شناسايی (ID kort)شخص دعوت کننده
 3. یک قطعه عکس جديد رتوش نشده
 4. رسيد و شماره درخواست اینترنتی
 5. بيمه نامه مسافرتی
 6. گواهی مالی
 7. مدارک اثبات مالکيت
 8. گذرنامه معتبر و کپی
 9. شناسنامه
 10. عقدنامه / طلا ق نامه / يا گواهی فوت همسر و ترجمه آن
 11. فيش حقوقی و گواهی موافقت با مرخصی