استاندارد اداره مهاجرت سوئد جهت اندازه گیری نیاز مالی روزانه هر نفر در سوئد برای هر روز اقامت 450 کرون سوئد میباشید. برای مثال اگر شما دو نفر میباشد و قصد اقامت در سوئد به مدت 20 روز را می باشید باید حداقل به مقدار 18000 کرون گواهی تمکن مالی ( گواهی حساب بانکی ) به اداره مهاجرت ارائه نمایید .در بعضی موارد مانند بچه کوچک این مقدار 450 کرون برای وی  کمتر میباشد.اگر هزینه های شما توسط شخص مقیم سوئد پرداخت میشود وی باید مدارک لازم بانکی و اظهارنامه در جهت اینکه تمام مخارج شما را در سوئد تقبل می نماید  همراه مدارک برای شما ارسال نمایید.

برای تبدیل نرخ ریال به کرون  مقدار پول لازم در حساب بانکی از لینک زیر باید استفاده نمایید.این لینک مرجع تبدیل و محاسبه نرخ ارز توسط اداره مهاجرت سوئد میباشد.

محاسبه نرخ تبدیل مرجع اداره مهاجرت سوئد

همچنین متقاضی بايد اصل گردش حساب بانکی خود را شامل تمامی دريافت ها و پرداخت ها در طول 3 ماه گذشته ارائه دهد. تاريخ صدور آن می بایست حداکثر 2 هفته پيش از تاريخ تحويل مدارک به سفارت باشد. اين گواهی بايد اصل و تاييد شده توسط بانک صادر کننده باشد.