ویزا و وقت سفارت یونان

  1. شناسنامه
  2. گواهی اشتغال به کار
  3. لیست بیمه کارمندی
  4. حکم بازنشستگی

تمامی موارد فوق میبایستی به زبان انگلیسی ترجمه شده و توسط دادگشتری و وزارت امور خارجه ممهور گردد.

5. گذرنامه حاضر و گذرنامه قبلی به انضمام فتوگپی صفحه هایی که روادید شنگن در آن درج شده است.

6. نامه رسمی بانک مبنی بر وضعیت حساب (به زبان انگلیسی صادر شود)

7. رزرو بلیط و هتل

8. بیمه نامه مسافرتی (فتوکپی)

9. یک قطعه عکس جدید

10. فرم درخواست تکمیل شده ( در زمان گرفتن وقت از وبسایت پرینت گرفته شود)

 

  • درخواست کنندگان میبایستی تمامی مدارک فوق را شخصا و بدون همراه یا واسطه ارائه نمایند.
  • چنانچه دفتر کنسولگری لازم بداند، این حق را دارد که درخوایت بلیط و هتل خریداری شده به انضمام رسید خرید از هتل بنماید.
  • پرداخت وجه ویزا میبایستی به صورت نقد انجام پذیر.