مدت زمان انتظار دریافت ویزا همواره متغیر بوده و در حال بروز رسانی در سایت اداره مهاجرت سوئد میباشد اما به طور معمول : دو هفته انتظار برای دریافت جواب ویزای نوع C ویزاهای کمتر از 90 روز یک تا سه ماه انتظار در صورتی که شما در خارج از سوئد هستید و برای اجازه اقامت بالای 90 روز اقدام میکنید ) ویزا نوع D ( یک تا دو ماه انتظار در صورتی که شما در داخل سوئد هستید و برای اجازه اقامت بالای 90 روز اقدام میکنید (ویزا نوع (D