هزینه درخواست ویزای سوئد

توجه ” هزینه های زیر به ازای هر فرد متقاضی ویزا میباشد

افراد بالای 12 سال به مبلغ 60 یورو

کودکان بین 6 تا 12 سال به مبلغ 35 یورو

کودکان زیر 6 سال رایگان می باشد

هزینه کارمزد خدمات رابین شامل بررسی مدارک، پرداخت آنلاین و تکمیل فرم ها جدا از هزینه سفارت به شرح زیر می باشد

افراد بالای 12 سال به مبلغ 490هزار تومن

کودکان بین 6 تا 12 سال به مبلغ 290 هزار تومان

کودکان زیر 6 سال رایگان می باشد