پاسپورت معتبر که تاریخ انقضای آن حداقل 3 ماه بعد از پایان تاریخ ویزای درخواستی شما باشد. اسکن رنگی با وضوح بالا از صفحه مشخصات شما و صفحه شامل امضای شما در پاسپورت مورد نیاز میباشد. پاسپورت خود را حتما امضا نمایید و در اسکن حتما چهار گوشه پاسپورت مشخص باشد و برش نخورده باشد.