به درخواست الکترونیکی در اداره مهاجرت سوئد سریعتر رسیدگی میشود. درخواست های اینترنتی مستقیما به اداره مهاجرت سوئد و سفارت ارسال شده و همچنین روند کاری سریعتری برای ثبت در سیستم کامپیوتری اداره مهاجرت سوئد دارد.