سایت سفیر با بررسی مدارک و اطلاعات وارد شده شما در سامانه آنلاین تمام نواقص آن را برطرف کرده و در صورت بروز هرگونه اشتباه یا کمبود مدارک با شما تماس میگیرد.