پس از ثبت درخواست شما در سامانه رابین اطلاعات وقت سفارت و مشخصات پرونده شما حداکثر تا 72 ساعت بعد برای شما  ارسال می گردد.