(شامل حال درخواست اقامت نمیباشد. به تفاوت ویزا و اقامت دقت فرمایید)

درخواست کنندگان زیر )از همه ملیت ها( از پرداخت هزینه روادید )ویزا( معاف می باشند:

1. کودکان زیر 6 سال

2. دانش آموزان، دانشجویان، محققین دانشجو و معلمین و اساتید همراه آناناگر هدف از سفر دوره های آموزشی یا تحصیلی باشد.

3.محققیناگر هدف از سفر تحقیق علمی می باشد.

4.دانشجویانی که برای تحصیل در سوئد از Sida یا دیگر سازمان های سوئدی و یا بین المللی بورسیه دارند

5.همسر و فرزندان شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، لیختن اشتاین و سوئیساگر به همراه هم مسافرت می کنند. شخص درخواست کننده می بایست مدرکی برای اثبات رابطه با شخص دعوت کننده ارائه نماید.

6. نمایندگان سازمان های غیر انتفاعی (NGO)که سن آنها 25 سال یا کمتر می باشد و در سمینارها، کنفرانس ها یا رخداد های ورزشی ، فرهنگی یا آموزشی که توسط سازمان های غیر انتفاعی برگذار می گردد، شرکت می کنند.