1. کسانی که در حال حاضر برای اجازه کار در سوئد درخواست ارسال کرده اند
  2. کسانی که از پرداخت وجه ویزا معاف میباشند
  3. کسانی که در کشور آن ها سوئد سفارتخانه ندارد و یک سفارتخانه دیگر نماینده سفارت سوئد در آن کشور میباشد
  4. اگر مقصد نهایی شما کشوری میباشد که سوئد نماینده کنسولی آن کشور در ایران میباشد