اگر شما از جواب اداره مهاجرت سوئد ناراضی هستید باید حداکثر ظرف مدت 3 هفته از روز دریافت جواب ویزا اعتراض خود را به سفارتی که جواب را آز آن دریافت کرده اید تحویل نمایید.

در اعتراض شما باید به صورت کتبی اعلام نمایید که از کدام تصمیم اداره مهاجرت ناراضی هستید و چرا خواستار تغییر آن هستید. اگر شما مدارکی دارید که آن را قبلا ارسال نکرده اید همراه درخواست تجدید نظر ارسال نمایید. در زیر اعتراض کتبی حتما نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی و شماره تلفن تماس خود را ذکر نمایید. هرگونه مدرکی که فکر میکنید در جواب تجدید نظر شما موثر خواهد بود همراه درخواست ارسال نمایید. اگر شخص سوم دیگری به عنوان وکیل از طرف شما درخواست اعتراض و تجدید نظر را ارسال می نماید باید وکالتنامه امضا شده از طرف شما هم همراه مدارک ارسال شود.

*بعد از گذشت سه هفته شما حق ارسال تجدید نظر را نخواهید داشت و باید درخواست ویزای جدید دوباره برای اداره مهاجرت ارسال نمایید